?irokopojasne mre?e d.o.o.

Dobro koncipiranim asortimanom rje?enja za implementaciju navedenih sustava, ispunjavamo aktualnu nezaobilaznu potrebu za suvremenom, ali u isto vrijeme i pristupa?nom tehnologijom, osiguravaju?i SIGURNOST, KOMFOR I UGODAN OSJE?AJ.

Renomirani dobavlja?i, vrhunski proizvodi, u?inkovita logistika, pouzdana tehni?ka podr?ka, brz i u?inkovit servis, te educirani i motivirani zaposlenici temelj su na?eg dosada?njeg, ali i budu?eg rasta i razvoja.

Dobar bonitet i ugled omogu?uje nam da u kratkom roku osiguramo robu u ?eljenim kvalitetama, standardima i koli?inama, popra?enu odgovaraju?im certifikatima proizvo?a?a o kvaliteti i porijeklu robe.

Ozbiljnost pristupa i izvrsne suradnje sa svim na?im poslovnim partnerima rezultat su kontinuiranog odnosa prema specifi?nostima na?eg tr?i?ta.
Tako?er, izlagali smo na mnogobrojnim specijaliziranim sajmovima i priredbama, te odr?avali samostalne promocije proizoda.

Na? tim ?ine visoko kvalificirani stru?njaci koji posjeduju vrhunska znanja u razli?itim podru?jima elektroni?kih znanosti te vi?egodi?nje iskustvo ste?eno u projektima realiziranim u razli?itim okolinama (stambeni, poslovni, privatni i javni objekti...).
Zadovoljstvo djelatnika i njihovu identifikaciju sa misijom tvrtke osiguravamo kroz prijateljsko i otvoreno radno okru?enje gdje se po?tuju njihove potrebe, ?elje i o?ekivanja, gdje njihove vje?tine i znanja dolaze do punog izra?aja, omogu?avaju?i i tra?e?i razvoj istih.

Osnovni cilj poduze?a je brzo i kvalitetno odgovoriti na zahtjeve tr?i?ta ?to osiguravamo kroz suradnju s vode?im europskim proizvo?a?ima.

 

KONTAKT:

TEL: +385 (0)21 494 666
FAX: +385 (0)21 494 670
e-mail: info@spm.com.hr

Josipa Jovi?a 51 ? 21000 Split ? HRVATSKA

 

 

????,????????????????????????????????????,???????,????,???????????????,?????????,???????????,?????????,???????????????,???????????????,???????????????????,?????????????????,?????????????